Området Sege Park i Kirseberg ska omvandlas till grön stadsbebyggelse med blandade funktioner. Malmö stads tekniska nämnd godkände idag markanvisningsavtal för elva utvalda aktörer, som tillsammans kommer skapa bostäder i varierade former för olika behov.

– Vi är glada över att ha fått ihop en bra mix av byggherrar. De kommer att komplettera varandra väl och bidra till en framgångsrik utveckling av Sege Park. Vi ser olika boendeformer framför oss: radhus, bostadsrätter i flerfamiljshus, hyreslägenheter och en boendegemenskap av privatpersoner. Det kommer också att bli spännande att se hur 30-talshusen kan omvandlas till nya bostäder, säger Pernilla Andersson, fastighetskontorets projektledare.

Fastighetskontorets markanvisningsprogram offentliggjordes i februari 2016. Markanvisningsprogrammet omfattar uppskattningsvis 500 lägenheter, 25 radhus och ca 2 500 kvadratmeter bruttoarea som kan användas till lokaler eller fler bostäder. Ytterligare två kvarter ligger utanför detaljplanen och ingår därför inte i markanvisningsprogrammet.

a sege park

Markanvisningsavtal har tecknats med följande 11 aktörer:
Boklok Housing AB
Botrygg Bygg AB
ByggVesta AB
Derome Hus AB
Trianon Sege Park AB (Fastighets AB Trianon)
Kooperativa Hyresrättsföreningen Röda Oasen
MKB Fastighets AB
Parkering Malmö AB
Serneke Projektstyrning AB
Tallfarm AB
Wästbygg Projektutveckling Sverige AB

För den tolfte utvalda aktören, Sundprojekt AB, väntas markanvisningsavtal tecknas inom kort.

Trianon är en av de 11 aktörer som tilldelats en markanvisning i Sege Park. Bolaget kommer både att stå för nybyggnation och omvandling av tidigare sjukhusbyggnader till moderna bostäder.

– Sege Park är ett fantastiskt område med en unik miljö. Här kommer vi bygga hyresrätter för framtidens konsumenter. Den pågående digitaliseringen påverkar synen på framtidens boende och i det här projektet ska vi tillgodose de behoven. Vi är mycket stolta och glada över att ha fått en markanvisning i Sege Park, säger Olof Andersson, vd Trianon.

Om Sege Park
Inriktningen för omvandlingen av Östra sjukhusområdet anges i Planprogram Sege Park, Pp 6047, som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2015. Detaljplan för del av fastigheten Östra Sjukhuset 2 m fl har varit på samråd hösten 2016. Planen förväntas antas av stadsbyggnadsnämnden under hösten 2017.
Fastighetskontoret fick in 28 intresseanmälningar för att bygga bostäder i Sege Park. Av dessa valdes 11 aktörer ut, som tekniska nämnden godkände markreservationer för. Vid utvärderingen har stor vikt lagts på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Fastighetskontoret har vid fördelningen av byggrätter eftersträvat att få med både större och mindre, nyare och mer väletablerade byggherrar samt en blandning av hyresrätter, bostadsrätter eller ägarlägenheter och mer otraditionella boendekoncept. Intresse för befintliga byggnader i området och särskilda önskemål om byggrätter har också vägts in i bedömningen.

– Hållbarhet är ett centralt begrepp för hela tanken med Sege Park, med klimatsmarta lösningar och satsningar som leder till social hållbarhet och ökad samhällsnytta. De nya bostäderna skapas både för de som vill hyra och äga. Det är så vi bygger Malmö helt, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

– Nu påbörjar vi snart omvandlingen av den charmiga sjukhusmiljön Sege Park till nästa hållbara Malmöstadsdel, tillsammans med en lång rad spännande och nytänkande byggherrar, säger Anders Törnblad (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.

Bild: Mandaworks

Redaktionen